Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden DeVriendenVanBeton Prijzenspel

Het spel “DeVriendenVanBeton Prijzenspel” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf DeVriendenVanBeton. Aan het gebruik van DeVriendenVanBeton Prijzenspel zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door DeVriendenVanBeton Prijzenspel te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door DeVriendenVanBeton schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van het spel
1.1. Met het spel “DeVriendenVanBeton Prijzenspel” doet u mee aan een spel met keuzemogelijkheden.

1.2. Om DeVriendenVanBeton Prijzenspel te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct het spel gebruiken.

1.3. U dient de eventuele toegang tot uw account af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. DeVriendenVanBeton mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij DeVriendenVanBeton heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met DeVriendenVanBeton Prijzenspel worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van het spel. Raadpleeg de privacyverklaring van DeVriendenVanBeton voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden DeVriendenVanBeton Prijzenspel te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het spel van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden bij DeVriendenVanBeton Prijzenspel

  • vals te spelen (cheaten) op welke wijze dan ook;
  • het inzetten van scripts, bots of andere automatische hulpmiddelen om uw prestaties in het spel te verbeteren;
  • andere spelers herhaaldelijk lastig te vallen, te vervelen of irriteren door uw gedrag, ook als dit volgens de spelregels of de wet op zich toegestaan gedrag zou zijn (griefen);
  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • accounts aan te maken onder andermans naam of zich op andere wijze voor te doen als een ander, of als een spelleider/beheerder van DeVriendenVanBeton Prijzenspel.

2.3. Indien DeVriendenVanBeton constateert dat u bovengenoemde verboden overtreedt, of een terechte klacht hierover ontvangt, kan DeVriendenVanBeton u per direct uitsluiten (bannen) van het spel. De beslissing van de spelleiding is definitief en onherroepelijk.

2.4. Indien naar het oordeel van DeVriendenVanBeton hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het spel of de bijbehorende de computersystemen of het netwerk van DeVriendenVanBeton of derden, in het bijzonder door hackpogingen, denial of service aanvallen, misbruik van bugs of lekken in de software, is DeVriendenVanBeton gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. DeVriendenVanBeton is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is DeVriendenVanBeton gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, geen andere manier bestaat om de informatie te verkrijgen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6. DeVriendenVanBeton kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart DeVriendenVanBeton van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. DeVriendenVanBeton doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van het spel.

3.2. DeVriendenVanBeton onderhoudt DeVriendenVanBeton Prijzenspel actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. DeVriendenVanBeton mag van tijd tot tijd de functionaliteit van DeVriendenVanBeton Prijzenspel aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist DeVriendenVanBeton zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom en geheimhouding
4.1. Het spel DeVriendenVanBeton Prijzenspel, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van DeVriendenVanBeton. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van DeVriendenVanBeton, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. DeVriendenVanBeton zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via DeVriendenVanBeton Prijzenspel, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of DeVriendenVanBeton daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal DeVriendenVanBeton zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor het spel
5.1. DeVriendenVanBeton Prijzenspel wordt u geheel gratis aangeboden.

5.2. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Omdat het spel direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert DeVriendenVanBeton geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van het spel.

6.2. DeVriendenVanBeton is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij DeVriendenVanBeton meldt.

6.4. In geval van overmacht is DeVriendenVanBeton nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst begint met spelen en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging.

7.3. DeVriendenVanBeton kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. DeVriendenVanBeton mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentop ieder momentbij uw eerstvolgende aanschaf van nieuwe credits aanpassen.

8.2. DeVriendenVanBeton zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het spel zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het spel na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met DeVriendenVanBeton Prijzenspel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin DeVriendenVanBeton gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het spel wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door DeVriendenVanBeton wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. DeVriendenVanBeton is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die DeVriendenVanBeton Prijzenspel of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.